top of page
Publications

Selected Publications

​2024
 1. Jia Si, Shuhan Yang, Yunuo Cen, Jiaer Chen, Yingna Huang, Zhaoyang Yao, Dong-Jun Kim, Kaiming Cai, Jerald Yoo, Xuanyao Fong, Hyunsoo Yang
  Energy-efficient superparamagnetic Ising machine and its application to traveling salesman problems
  Nat. Commun. 15, 3457 (2024)
   

 2. Yuchen Pu, Guoyi Shi, Qu Yang, Dongsheng Yang, Fei Wang, Chenhui Zhang, Hyunsoo Yang
  Field‐Free Switching of Perpendicular Magnetization by Anisotropic Spin Hall Effect in Mn3Ir
  Adv. Funct. Mater. 2400143 (2024)
   

 3. Qu Yang, Donghyeon Han, Shishun Zhao, Jaimin Kang, Fei Wang, Sung-Chul Lee, Jiayu Lei, Kyung-Jin Lee, Byong-Guk Park, Hyunsoo Yang
  Field-free spin–orbit torque switching in ferromagnetic trilayers at sub-ns timescales
  Nat. Commun. 15, 1814 (2024)
   

 4. Pinki Yadav, Chen Xinhou, Shubham Bhatt, Samaresh Das, Hyunsoo Yang, Rahul Mishra
  Highly Efficient Spintronic Terahertz Emitter Utilizing a Large Spin Hall Conductivity of Type-II Dirac Semimetal PtTe2
  Nano Lett. 24, 2376 (2024)
   

 5. Imane Berrai, Kyusup Lee, Mohamed Belmeguenai, Mingfang Cui, Wafa Alimi, Yves Roussigné, Samir Farhat, Hyunsoo Yang, Salim Mourad Chérif
  Magnetic properties of CoFeB films grown on a single-layer graphene underlayer 
  Phys. Rev. Mater. 8, 014410 (2024)
   

 6. Fei Wang, Guoyi Shi, Kyoung-Whan Kim, Hyeon-Jong Park, Jae Gwang Jang, Hui Ru Tan, Ming Lin, Yakun Liu, Taeheon Kim, Dongsheng Yang, Shishun Zhao, Kyusup Lee, Shuhan Yang, Anjan Soumyanarayanan, Kyung-Jin Lee, Hyunsoo Yang
  Field-free switching of perpendicular magnetization by two-dimensional PtTe2/WTe2 van der Waals heterostructures with high spin Hall conductivity
  Nat. Mater. (2024) https://doi.org/10.1038/s41563-023-01774-z
   

​2023
 1. Xinhao Huang, Yaru Zhao, Xinran Wang, Fei Wang, Liang Liu, Hyunsoo Yang, Weisheng Zhao, and Shuyuan Shi
  Implementing Versatile Programmable Logic Functions Using Two Magnetization Switching Types in a Single Device 
  Adv. Funct. Mater. 2308219 (2023)
   

 2. Yakun Liu, Guoyi Shi, Dushyant Kumar, Taeheon Kim, Shuyuan Shi, Dongsheng Yang, Jiantian Zhang, Chenhui Zhang, Fei Wang, Shuhan Yang, Yuchen Pu, Peng Yu, Kaiming Cai, Hyunsoo Yang
  Field-free switching of perpendicular magnetization at room temperature using out-of-plane spins from TaIrTe4
  Nat. Electron. 6, 732 (2023)
   

 3. Yakun Liu, Fanrui Hu, Guoyi Shi, Hyunsoo Yang
  Visualization of out-of-plane spin generation in mirror symmetry broken Co
  Appl. Phys. Lett. 123, 042402 (2023)
   

 4. Qiyao Liu, Taeheon Kim, Kyusup Lee, Dongsheng Yang, Dushyant Kumar, Fanrui Hu, Hyunsoo Yang
  Dzyaloshinskii-Moriya Torque-Driven Resonance in Antiferromagnetic α-Fe2O3
  Adv. Funct. Mater. 2305173 (2023)
   

 5. Dongsheng Yang, Wen Wen, Chang Xu, Kyusup Lee, Ting Yu, Hyunsoo Yang
  Electrically Tunable Terahertz Resonance in Antiferromagnetic NiO/Pt Heterostructures
  Phys. Rev. Applied. 20, 014023 (2023)
   

 6. Hong Jie Ng, Shuhan Yang, Zhaoyang Yao, Hyunsoo Yang, Charles Lim
  Provably Secure Randomness Generation from Switching Probability of Magnetic Tunnel Junctions
  Phys. Rev. Applied. 19, 034077 (2023)
   

 7. Guoyi Shi, Fei Wang, Hui Ru Tan, Shishun Zhao, Yakun Liu, Dongsheng Yang, Kyusup Lee, Yuchen Pu, Shuhan Yang, Anjan Soumyanarayanan, Hyunsoo Yang
  Room-Temperature Switching of Perpendicular Magnetization by Magnon Torques
  Phys. Rev. Applied. 19, 034039 (2023)
   

 8. Liang Cheng, Ying Xiong, Lixing Kang, Yu Gao, Qing Chang, Mengji Chen, Jingbo Qi, Hyunsoo Yang, Zheng Liu, Justin CW Song, Elbert E.M. Chia
  Giant photon momentum locked THz emission in a centrosymmetric Dirac semimetal
  Sci. Adv. 9, eadd7856 (2023)

​2022
 1. Qu Yang, Rahul Mishra, Yunuo Cen, Guoyi Shi, Raghav Sharma, Xuanyao Fong, Hyunsoo Yang
  Spintronic Integrate-Fire-Reset Neuron with Stochasticity for Neuromorphic Computing
  Nano Lett. 22, 8437 (2022)
   

 2. Jiayun Liu, Kyusup Lee, Yingshu Yang, Ziqi Li, Raghav Sharma, Lifei Xi, Teddy Salim, Chris Boothroyd, Yeng Ming Lam, Hyunsoo Yang, Marco Battiato, Elbert E.M. Chia
  Spintronic Terahertz Emitters in Silicon-Based Heterostructures
  Phys. Rev. Applied 18, 034056 (2022)
   

 3. Yi Wang, Hyunsoo Yang
  Spin–Orbit Torques Based on Topological Materials
  Acc. Mater. Res. 3, 1061 (2022)
   

 4. Hyunsoo Yang, Sergio O. Valenzuela, Mairbek Chshiev, Sébastien Couet, Bernard Dieny, Bruno Dlubak, Albert Fert, Kevin Garello, Matthieu Jamet, Dae-Eun Jeong, Kangho Lee, Taeyoung Lee, Marie-Blandine Martin, Gouri Sankar Kar, Pierre Sénéor, Hyeon-Jin Shin, Stephan Roche
  Two-dimensional materials prospects for non-volatile spintronic memories
  Nature 606, 663 (2022)
   

 5. Chi Sun, Hyunsoo Yang, Arne Brataas, Mansoor BA Jalil
  Terahertz Spin-Current Pulses from an Off-Resonant Antiferromagnet
  Phys. Rev. Applied 17, 034028 (2022)
   

 6. Chi Sun, Hyunsoo Yang, Mansoor BA Jalil
  Enhanced subterahertz spin-current transients via modulation of cross-sublattice damping in uniaxial antiferromagnets
  Phys. Rev. B 105, 104407 (2022)
   

 7. Pan He, Gavin Kok Wai Koon, Hiroki Isobe, Jun You Tan, Junxiong Hu, Antonio H Castro Neto, Liang Fu, Hyunsoo Yang
  Graphene moiré superlattices with giant quantum nonlinearity of chiral Bloch electrons
  Nat. Nanotechnol17, 378 (2022)
   

 8. Se Kwon Kim, Geoffrey SD Beach, Kyung-Jin Lee, Teruo Ono, Theo Rasing, Hyunsoo Yang
  Ferrimagnetic spintronics
  Nat. Mater. 21, 24 (2022)

 
​2021
 1. Kyusup Lee, Dong-Kyu Lee, Dongsheng Yang, Rahul Mishra, Dong-Jun Kim, Sheng Liu, Qihua Xiong, Se Kwon Kim, Kyung-Jin Lee, Hyunsoo Yang
  Superluminal-like magnon propagation in antiferromagnetic NiO at nanoscale distances
  Nat. Nanotechnol16, 1337 (2021)

   

 2. Truman Ng, Yongzheng Luo, Jiaren Yuan, Yihong Wu, Hyunsoo Yang, Lei Shen
  Origin and enhancement of the spin Hall angle in the Weyl semimetals LaAlSi and LaAlGe
  Phys. Rev. B 104, 014412 (2021)

   

 3. Benny Jian Rong Sng, Bonggyu Mun, Bijayalaxmi Mohanty, Mijung Kim, Zhi Wei Phua, Hyunsoo Yang, Dong-Yup Lee, In-Cheol Jang
  Combination of red and blue light induces anthocyanin and other secondary metabolite biosynthesis pathways in an age-dependent manner in Batavia lettuce
  Plant Science 310, 110977 (2021)

   

 4. Shuyuan Shi, Jie Li, Chuang‐Han Hsu, Kyusup Lee, Yi Wang, Li Yang, Junyong Wang, Qisheng Wang, Hao Wu, Wenfeng Zhang, Goki Eda, Gengchiau Liang, Haixin Chang, Hyunsoo Yang
  Observation of the Out‐of‐Plane Polarized Spin Current from CVD Grown WTe2
  Adv. Quantum Technol. 4, 2100038 (2021)

   

 5. Raghav Sharma, Rahul Mishra, Tung Ngo, Yong-Xin Guo, Shunsuke Fukami, Hideo Sato, Hideo Ohno, Hyunsoo Yang
  Electrically connected spin-torque oscillators array for 2.4 GHz WiFi band transmission and energy harvesting
  Nat. Commun. 12, 2924 (2021)

   

 6. Qiming Shao, Peng Li, Luqiao Liu, Hyunsoo Yang, Shunsuke Fukami, Armin Razavi, Hao Wu, Frank Freimuth, Yuriy Mokrousov, Mark D Stiles, Satoru Emori, Axel Hoffmann, Johan Åkerman, Kaushik Roy, Jian-Ping Wang, See-Hun Yang, Kevin Garellob, Wei Zhang
  Roadmap of spin-orbit torques
  IEEE Transactions on Magnetics 57, 800439 (2021)

   

 7. K Sivabalan, K Yamane, VB Naik, JH Kwon, J Ding, Kangho Lee, Hyunsoo Yang
  Evaluation of Effective Thermal Stability Factor for Patterned Magnetic Tunnel Junction Array
  IEEE Transactions on Magnetics 57, 3401705 (2021)

   

 8. Hyunsoo Yang, Mahn-Soo Choi, Grzegorz Ilnicki, Jan Martinek, See-Hun Yang, Stuart Parkin
  Interplay between superconductivity and the Kondo effect on magnetic nanodots
  Appl. Phys. Lett. 118, 152407 (2021)

   

 9. Guoyi Shi, Enlong Liu, Qu Yang, Yakun Liu, Kaiming Cai, Hyunsoo Yang
  Composition dependence of spin–orbit torques in PtRh/ferromagnet heterostructures
  APL Mater. 9, 041105 (2021)

   

 10. A Barman, G Gubbiotti, S Ladak, AO Adeyeye, M Krawczyk, J Gräfe, C Adelmann, S Cotofana, A Naeemi, VI Vasyuchka, B Hillebrands, SA Nikitov, H Yu, D Grundler, A Sadovnikov, AA Grachev, SE Sheshukova, JY Duquesne, M Marangolo, C Gyorgy, W Porod, VE Demidov, S Urazhdin, S Demokritov, E Albisetti, D Petti, R Bertacco, H Schulteiss, VV Kruglyak, VD Poimanov, AK Sahoo, J Sinha, H Yang, M Muenzenberg, T Moriyama, S Mizukami, P Landeros, RA Gallardo, G Carlotti, JV Kim, RL Stamps, RE Camley, B Rana, Y Otani, W Yu, T Yu, GEW Bauer, CH Back, GS Uhrig, OV Dobrovolskiy, SV Dijken, B Budinska, H Qin, A Chumak, A Khitun, DE Nikonov, IA Young, B Zingsem, M Winklhofer
  The 2021 Magnonics Roadmap
  Journal of Physics: Condensed Matter 33, 413001 (2021)

   

 11. Abhin Suresh, Utkarsh Bajpai, Marko D Petrović, Hyunsoo Yang, Branislav K Nikolić
  Magnon-versus Electron-Mediated Spin-Transfer Torque Exerted by Spin Current across an Antiferromagnetic Insulator to Switch the Magnetization of an Adjacent Ferromagnetic Metal
  Phys. Rev. Applied 15, 034089 (2021)

   

 12. Xianzhe Chen, Shuyuan Shi, Guoyi Shi, Xiaolong Fan, Cheng Song, Xiaofeng Zhou, Hua Bai, Liyang Liao, Yongjian Zhou, Hanwen Zhang, Ang Li, Yanhui Chen, Xiaodong Han, Shan Jiang, Zengwei Zhu, Huaqiang Wu, Xiangrong Wang, Desheng Xue, Hyunsoo Yang, Feng Pan
  Observation of the antiferromagnetic spin Hall effect
  Nat. Mater. 20, 800 (2021)

   

 13. Rahul Mishra, Taehwan Kim, Jongsun Park, Hyunsoo Yang
  Shared-Write-Channel-Based Device for High-Density Spin-Orbit-Torque Magnetic Random-Access Memory
  Phys. Rev. Applied 15, 024063 (2021)

   

 14. Dapeng Zhu, Yi Wang, Shuyuan Shi, Kie-Leong Teo, Yihong Wu, Hyunsoo Yang
  Highly efficient charge-to-spin conversion from in situ Bi2Se3/Fe heterostructures
  Appl. Phys. Lett. 118, 062403 (2021)

   

 15. Zhendong Chi, Yong-Chang Lau, Vanessa Li Zhang, Goro Shibata, Shoya Sakamoto, Yosuke Nonaka, Keisuke Ikeda, Yuxuan Wan, Masahiro Suzuki, Masako Suzuki-Sakamaki, Kenta Amemiya, Naomi Kawamura, Masaichiro Mizumaki, Motohiro Suzuki, Hyunsoo Yang, Masamitsu Hayashi, Atsushi Fujimori
  Magnetocrystalline anisotropy, Dzyaloshinskii-Moriya interaction, and orbital moment anisotropy in W/Co/Pt trilayers
  arXiv preprint arXiv:2102.01283 (2021)

   

 16. Pan He, Hiroki Isobe, Dapeng Zhu, Chuang-Han Hsu, Liang Fu, Hyunsoo Yang
  Quantum frequency doubling in the topological insulator Bi2Se3
  Nat. Commun. 12, 698 (2021)

   

 17. Dushyant Kumar, Chuang-Han Hsu, Raghav Sharma, Tay-Rong Chang, Peng Yu, Junyong Wang, Goki Eda, Gengchiau Liang, Hyunsoo Yang
  Room-temperature nonlinear Hall effect and wireless radiofrequency rectification in Weyl semimetal TaIrTe 4
  Nat. Nanotechnol. 16, 421 (2021)

2020​​​
 1. Joseph A Garlow, Marco Beleggia, Shawn D Pollard, Hyunsoo Yang, Yimei Zhu
  Unconventional domain-wall pairs and interacting Bloch lines in a Dzyaloshinskii-Moriya multilayer thin film
  Phys. Rev. B 102, 214429 (2020)

   

 2. Chi Sun, SM Rafi-Ul-Islam, Hyunsoo Yang, Mansoor BA Jalil
  Spin Nernst and anomalous Nernst effects and their signature outputs in ferromagnet/nonmagnet heterostructures
  Phys. Rev. B 102, 214419 (2020)

   

 3. Shawn D Pollard, Joseph A Garlow, Kyoung-Whan Kim, Shaobo Cheng, Kaiming Cai, Yimei Zhu, Hyunsoo Yang
  Bloch Chirality Induced by an Interlayer Dzyaloshinskii-Moriya Interaction in Ferromagnetic Multilayers
  Phys. Rev. Lett. 125, 227203 (2020)

   

 4. Rahul Mishra, Hyunsoo Yang,
  Emerging spintronics phenomena and applications
  IEEE Transactions on Magnetics 57, 0800134 (2020)

   

 5. Chi Sun, Hyunsoo Yang, Mansoor B. A. Jalil,
  Ferrimagnetic resonance induced by the spin Hall effect
  Phys. Rev. B 102, 134420 (2020)

   

 6. Shiheng Liang, Shuyuan Shi, Chuang-Han Hsu, Kaiming Cai, Yi Wang, Pan He, Yang Wu, Vitor M Pereira, Hyunsoo Yang,
  Spin-orbit torque magnetization switching in MoTe2/permalloy heterostructures
  Adv. Mat. 32, 2002799 (2020)

   

 7. Anirban Kundu, Zhuo Bin Siu, Hyunsoo Yang, Mansoor B. A. Jalil,
  Magnetotransport of Weyl semimetals with tilted Dirac cones
  New Journal of Physics 22, 083081 (2020)

   

 8. Shulei Zhang, Pan He, Dapeng Zhu, Shuyuan Shi, Olle G Heinonen, Giovannia Vignale, Hyunsoo Yang,
  Nonlinear spin and charge transport in topological insulators
  Spintronics XIII 11470, 114702T (2020)

   

 9. Enlong Liu, Taeyoung Lee, Hyunsoo Yang,
  Impact of Fe80B20 insertion on the properties of dual-MgO perpendicular magnetic tunnel junctions
  Journal of Physics D: Applied Physics 53, 455004 (2020)

   

 10. Joseph Garlow, Shawn Pollard, Marco Beleggia, Hyunsoo Yang, Yimei Zhu
  A New Type of Domain and Interacting Bloch-lines in a Dzyaloshinskii-Moriya Multilayer Thin Film
  Microscopy and Microanalysis 26, 1772 (2020)

   

 11. Hedi Bouloussa, Yves Roussigné, Mohamed Belmeguenai, Andrey Stashkevich, Salim-Mourad Chérif, Shawn David Pollard, Hyunsoo Yang,
  Dzyaloshinskii-Moriya interaction induced asymmetry in dispersion of magnonic Bloch modes
  Phys. Rev. B 102, 014412 (2020)

   

 12. Ikufumi Katayama, Kei-ichi Inoue, Yusuke Arashida, Yang Wu, Hyunsoo Yang, Taiki Inoue, Shohei Chiashi, Shigeo Maruyama, Tadaaki Nagao, Masahiro Kitajima, Jun Takeda
  Ultrafast optical modulation of Dirac electrons in gated single-layer graphene
  Phys. Rev. B 101, 245408 (2020)

   

 13. Taiki Nishijima, Yakun Liu, Dushyant Kumar, Kyusup Lee, Fabien Rortais, Syuta Honda, Yuichiro Ando, Ei Shigematsu, Ryo Ohshima, Hyunsoo Yang, Masashi Shiraishi,
  Optical visualization of the enhanced spin Hall effect in bismuth doped silicon
  arXiv preprint arXiv:2006.01443 (2020)

   

 14. Zhifeng Zhu, Kaiming Cai, Jiefang Deng, Venkata Pavan Kumar Miriyala, Hyunsoo Yang, Xuanyao Fong, Gengchiau Liang,
  Electrical generation and detection of terahertz signal based on spin-wave emission from ferrimagnets​
  Phys. Rev. Applied 13, 034040 (2020)

   

 15. Mengji Chen, Kyusup Lee, Jie Li, Liang Cheng, Qisheng Wang, Kaiming Cai, Elbert EM Chia, Haixin Chang, Hyunsoo Yang,
  Anisotropic Picosecond Spin-Photocurrent from Weyl Semimetal WTe2​
  ACS nano 14, 3539 (2020)

   

 16. Farzad Mahfouzi, Rahul Mishra, Po-Hao Chang, Hyunsoo Yang, Nicholas Kioussis,
  Microscopic origin of spin-orbit torque in ferromagnetic heterostructures: A first-principles approach
  Phys. Rev. B 101, 060405 (2020)

   

 17. Do Bang, Pham Van Thach, Hiroyuki Awano, Hyunsoo Yang,
  Large enhancement of domain wall-induced anomalous magnetoresistance in ferrimagnetic Tb/Co wires: The effect of injecting spin Hall current
  Current Applied Physics 20, 262 (2020)

   

 18. Kaiming Cai, Zhifeng Zhu, Jong Min Lee, Rahul Mishra, Lizhu Ren, Shawn D. Pollard, Pan He, Gengchiau Liang, Kie Leong Teo, Hyunsoo Yang,
  Ultrafast and energy-efficient spin–orbit torque switching in compensated ferrimagnets
  Nat. Electron. 
  3, 37 (2020)

   

 19. Neeraj Dwivedi, Tarak K Patra, Jae-Bok Lee, Reuben J Yeo, Srilok Srinivasan, Tanmay Dutta, Kiran Sasikumar, Chetna Dhand, Sudhiranjan Tripathy, Mohammad SM Saifullah, Aaron J Danner, SAR Hashmi, AK Srivastava, Jong-Hyun Ahn, Subramanian KRS Sankaranarayanan, Hyunsoo Yang, Charanjit Singh Bhatia,
  Slippery and Wear-Resistant Surfaces Enabled by Interface Engineered Graphene
  Nano Letters 20, 905 (2020)

2019​​​​
 1. 2019 IEEE Distinguished Lecture slide 
  Spin-Orbit Technologies: From Magnetic Memory to Terahertz Generation
   

 2. Yang Liu, Yifan Liu, Mengji Chen, Shalabh Srivastava, Pan He, Kie Leong Teo, Timothy Phung, See-Hun Yang, Hyunsoo Yang,
  Current-induced Out-of-plane Spin Accumulation on the (001) Surface of the Ir Mn 3 Antiferromagnet
  Phys. Rev. Applied 12, 064046 (2019)
   

 3. Yi Wang, Dapeng Zhu, Yumeng Yang, Kyusup Lee, Rahul Mishra, Gyungchoon Go, Se-Hyeok Oh, Dong-Hyun Kim, Kaiming Cai, Enlong Liu, Shawn D Pollard, Shuyuan Shi, Jongmin Lee, Kie Leong Teo, Yihong Wu, Kyung-Jin Lee, Hyunsoo Yang,
  Magnetization switching by magnon-mediated spin torque through an antiferromagnetic insulator
  Science 366, 1125 (2019)
   

 4. Daniel Boon Loong Teh, Ankshita Prasad, Wenxuan Jiang, Nianchen Zhang, Yang Wu, Hyunsoo Yang, Sanyang Han, Zhigao Yi, Yanzhuang Yeo, Toru Ishizuka, Limsoon Wong, Nitish Thakor, Hiromu Yawo, Xiaogang Liu, Angelo All
  Driving Neurogenesis in Neural Stem Cells with High Sensitivity Optogenetics
  Neuromolecular medicine 22, 139 (2019)
   

 5. Chi Sun, Jiefang Deng, SM Rafi-Ul-Islam, Gengchiau Liang, Hyunsoo Yang, Mansoor B. A. Jalil,
  Field-Free Switching of Perpendicular Magnetization Through Spin Hall and Anomalous Hall Effects in Ferromagnet–Heavy-Metal–Ferromagnet Structures,
  Phys. Rev. Applied 12, 034022 (2019) 

 6. Shuyuan Shi, Shiheng Liang, Zhifeng Zhu, Kaiming Cai, Shawn D. Pollard, Yi Wang, Junyong Wang, Qisheng Wang, Pan He, Jiawei Yu, Goki Eda, Gengchiau Liang and Hyunsoo Yang,
  All-electric magnetization switching and Dzyaloshinskii–Moriya interaction in WTe2/ferromagnet heterostructures,
  Nat. Nanotechnol. 14, 945 (2019)
   

 7. Joseph A Garlow, Shawn D Pollard, Marco Beleggia, Myung-Geun Han, Xuewen Fu, Lijun Wu, Hyunsoo Yang, Yimei Zhu,
  Quantitative Analysis of Topological, Chiral Spin Textures Stabilized by the Dzyaloshinskii–Moriya Interaction in Co/Pd Multilayers,
  Microscopy and Microanalysis 25, 22 (2019)
   

 8. Kyusup Lee, Jie Li, Liang Cheng, Junyong Wang, Dushyant Kumar, Qisheng Wang, Mengji Chen, Yang Wu, Goki Eda, Elbert EM Chia, Haixin Chang, Hyunsoo Yang,
  Sub-Picosecond Carrier Dynamics Induced by Efficient Charge Transfer in MoTe2/WTe2 van der Waals Heterostructures,
  ACS Nano 13, 9587 (2019)
   

 9. Liang Cheng, Xinbo Wang, Weifeng Yang, Jianwei Chai, Ming Yang, Mengji Chen, Yang Wu, Xiaoxuan Chen, Dongzhi Chi, Kuan Eng Johnson Goh, Jian-Xin Zhu, Handong Sun, Shijie Wang, Justin CW Song, Marco Battiato, Hyunsoo Yang and Elbert EM Chia,
  Far out-of-equilibrium spin populations trigger giant spin injection into atomically thin MoS2,
  Nat. Phys. 15, 347 (2019) 
   

 10. Pan He, Steven S. -L. Zhang, Dapeng Zhu, Shuyuan Shi, Olle G. Heinonen, Giovanni Vignale, and Hyunsoo Yang,
  Nonlinear planar Hall effect,
  Phys. Rev. Lett. 123, 016801 (2019)
   

 11. Yifan Liu, Andy Paul Chen, Lizhu Ren, Yang Liu, Shalabh Srivastava, Hyunsoo Yang, Yuan Ping Feng, and Kie Leong Teo,
  Engineering Interfacial Perpendicular Magnetic Anisotropy in Fe2CoSi/Pt Multilayers with Interfacial Strain and Orbital Hybridization,
  ACS Appl. Electron. Mater. 1, 1251 (2019)
   

 12. Joseph A. Garlow, Shawn D. Pollard, Marco Beleggia, Tanmay Dutta, Hyunsoo Yang, and Yimei Zhu,
  Quantification of Mixed Bloch-Néel Topological Spin Textures Stabilized by the Dzyaloshinskii-Moriya Interaction in Co/PdMultilayers,
  Phys. Rev. Lett.  122, 237201 (2019)
   

 13. Rahul Mishra, Dushyant Kumar, and Hyunsoo Yang,
  Oxygen-Migration-Based Spintronic Device Emulating a Biological Synapse,
  Phys. Rev. Applied 11, 054065 (2019)
   

 14. S Srivastava, K Sivabalan, JH Kwon, K Yamane, H Yang, NL Chung, J Ding, Kie Leong Teo, Kangho Lee, and Hyunsoo Yang,
  Magnetic immunity of spin-transfer-torque MRAM,
  Appl. Phys. Lett. 114, 172405 (2019)
   

 15. Qisheng Wang, Can Yesilyurt, Fucai Liu, Zhuo Bin Siu, Kaiming Cai, Dushyant Kumar, Zheng Liu, Mansoor B. A. Jalil and Hyunsoo Yang,
  Anomalous photo-thermoelectric transport due to anisotropic energy dispersion in WTe2,
  Nano Lett. 19, 2647 (2019)
   

 16. Pan He, Chuang-Han Hsu, Shuyuan Shi, Kaiming Cai, Junyong Wang, Qisheng Wang, Goki Eda, Hsin Lin, Vitor M Pereira and Hyunsoo Yang,
  Nonlinear magnetotransport shaped by Fermi surface topology and convexity,
  Nat. Commun. 10, 1290 (2019)
   

 17. Rajagopalan Ramaswamy, Tanmay Dutta, Shiheng Liang, Guang Yang, Mohammad SM Saifullah and Hyunsoo Yang,
  Spin orbit torque driven magnetization switching with sputtered Bi2Se3 spin current source,
  J. Phys. D: Appl. Phys. 52, 224001 (2019)
     

 18. Neeraj Dwivedi, Reuben J Yeo, Chetna Dhand, Jared Risan, Richard Nay, Sudhiranjan Tripathy, Sukumar Rajauria, Mohammad SM Saifullah, Subramanian KRS Sankaranarayanan, Hyunsoo Yang, Aaron Danner and Charanjit S Bhatia,
  Boosting contact sliding and wear protection via atomic intermixing and tailoring of nanoscale interfaces,
  Sci. Adv. 5, eaau7886 (2019)
   

 19. Rahul Mishra, Farzad Mahfouzi, Dushyant Kumar, Kaiming Cai, Mengji Chen, Xuepeng Qiu, Nicholas Kioussis and Hyunsoo Yang,
  Electric-field control of spin accumulation direction for spin-orbit torques,
  Nat. Commun.
  10, 248 (2019)
   

 20. Jiawei Yu, Do Bang, Rahul Mishra, Rajagopalan Ramaswamy, Jung Hyun Oh, Hyeon-Jong Park, Yunboo Jeong, Pham Van Thach, Dong-Kyu Lee, Gyungchoon Go, Seo-Won Lee, Yi Wang, Shuyuan Shi, Xuepeng Qiu, Hiroyuki Awano, Kyung-Jin Lee and Hyunsoo Yang,
  Long spin coherence length and bulk-like spin–orbit torque in ferrimagnetic multilayers,
  Nat. Mater. 18, 29 (2019)
   

 21. Mengji Chen, Yang Wu, Yang Liu, Kyusup Lee, Xuepeng Qiu, Pan He, Jiawei Yu and Hyunsoo Yang,
  Current‐Enhanced Broadband THz Emission from Spintronic Devices, 
  Adv. Opt. Mat. 7, 1801608 (2019)


2018
 1. H Bouloussa, R Ramaswamy, Y Roussigné, A Stashkevich, H Yang, M Belmeguenai and SM Chérif,
  Pt concentration dependence of the interfacial Dzyaloshinskii–Moriya interaction, the Gilbert damping parameter and the magnetic anisotropy in Py/Cu1−xPtx systems,
  J. Phys. D: Appl. Phys. 52, 055001 (2018)
   

 2. Lingfei Wang, Qiyuan Feng, Yoonkoo Kim, Rokyeon Kim, Ki Hoon Lee, Shawn D Pollard, Yeong Jae Shin, Haibiao Zhou, Wei Peng, Daesu Lee, Wenjie Meng, Hyunsoo Yang, Jung Hoon Han, Miyoung Kim, Qingyou Lu, Tae Won Noh,
  Ferroelectrically tunable magnetic skyrmions in ultrathin oxide heterostructures,
  Nat. Mater. 17, 1087 (2018)
   

 3. Meng Tang, Rajagopalan Ramaswamy, Hyunsoo Yang, Huanglin Yang, Weijia Fan, Zhong Shi, Shiming Zhou and Xuepeng Qiu,
  Ferromagnet structural tuning of interfacial symmetry breaking and spin Hall angle in ferromagnet/heavy metal bilayers,
  Appl. Phys. Lett. 113, 222406 (2018)
   

 4. Xinbo Wang, Liang Cheng, Dapeng Zhu, Yang Wu, Mengji Chen, Yi Wang, Daming Zhao, Chris B Boothroyd, Yeng Ming Lam, Jian‐Xin Zhu, Marco Battiato, Justin CW Song, Hyunsoo Yang, Elbert EM Chia,
  Ultrafast Spin-to-Charge Conversion at the Surface of Topological Insulator Thin Films,
  Adv. Mat. 30, 1802356 (2018)
   

 5. Rajagopalan Ramaswamy, Jong Min Lee, Kaiming Cai, and Hyunsoo Yang,
  Recent advances in spin-orbit torques: Moving towards device applications,
  Appl. Phys. Rev. 5, 031107 (2018)
   

 6. Faisal Ahmed, Young Duck Kim, Zheng Yang, Pan He, Euyheon Hwang, Hyunsoo Yang, James Hone, and Won Jong Yoo,
  Impact ionization by hot carriers in a black phosphorus field effect transistor,
  Nat. Commun. 9, 3414 (2018)
   

 7. Zhuo Bin Siu, Yi Wang, Hyunsoo Yang, and Mansoor B. A. Jalil,
  Spin accumulation in topological insulator thin films - influence of bulk and topological surface states,
  J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 425301 (2018)
   

 8. Zhen Huang, Ariando Xiao, Renshaw Wang, Andrivo Rusydi, Jingsheng Chen, Hyunsoo Yang, Thirumalai Venkatesan,
  Interface Engineering and Emergent Phenomena in Oxide Heterostructures,
  Adv. Mater. 30, 1802439 (2018)
   

 9. Shalabh Srivastava, Andy Paul Chen, Tanmay Dutta, Rajagopalan Ramaswamy, Jaesung Son, Mohammad S. M. Saifullah, Kazutaka Yamane, Kangho Lee, Kie-Leong Teo, Yuan Ping Feng, and Hyunsoo Yang,
  Effect of CoFeB composition on the magnetic properties of the free layer in double-barrier magnetic tunnel junctions,
  Phys. Rev. Applied
   10, 024031 (2018)
   

 10. Xuewen Fu, Shawn D Pollard, Bin Chen, Byung-Kuk Yoo, Hyunsoo Yang, Yimei Zhu
  Optical Quenching of Magnetic Vortex Visualized In Situ by Lorentz Electron Microscopy
  Microscopy and Microanalysis 24, 912 (2018)
   

 11. Hedi Bouloussa, Yves Roussigné, Mohamed Belmeguenai, Andrey Stashkevich, Salim Mourad Chérif, Jiawei Yu, and Hyunsoo Yang.,
  Spin waves calculations for magnetic stacks with interface Dzyaloshinskii-Moriya interaction
  Phys. Rev. B 98, 024428 (2018)
   

 12. Jong Min Lee, Kaiming Cai, Guang Yang, Yang Liu, Rajagopalan Ramaswamy, Pan He, and Hyunsoo Yang,
  Field-Free Spin–Orbit Torque Switching from Geometrical Domain-Wall Pinning, 
  Nano Lett., 18, 4669 (2018)
   

 13. Weinan Lin, Shawn David Pollard, Rui Guo, Herng Yau Yoong , Shaohai Chen, Han Wang, Liang Liu, Changjian Li, Xiaojiang Yu, Juanxiu Xiao, Xiao Chi, Jihang Yu, Jing Zhou, Tiejun Zhou, Hyunsoo Yang, and Jingsheng Chen,
  Tuning of current-induced effective magnetic field through Rashba effect engineering in hybrid multiferroic structures
  NPG Asia Materials  10, 740 (2018)
   

 14. Mengji Chen, Rahul Mishra, Yang Wu, Kyusup Lee and Hyunsoo Yang,
  Terahertz Emission from Compensated Magnetic Heterostructures, 
  Adv. Opt. Mat. 6, 1800430 (2018)
   

 15. Xuewen Fu, Shawn D. Pollard, Bin Chen, Byung-Kuk Yoo, Hyunsoo Yang and Yimei Zhu,
  Optical Manipulation of Magnetic Vortices Visualized in situ by Lorentz Electron Microscopy
  Sci. Adv. 4, eaat3077 (2018)
   

 16. Pan He, S. McKeown Walker, Steven S.-L. Zhang, F. Y. Bruno, M. S. Bahramy, Jongmin Lee, Rajagopalan Ramaswamy, Kaiming Cai, Olle Heinonen, Giovanni Vignale, F. Baumberger, and Hyunsoo Yang,
  Observation of out-of-plane spin texture in a SrTiO3 (111) two-dimensional electron gas, 
  Phys. Rev. Lett. 120, 266802 (2018)
   

 17. Yifan Liu, Liu Yang, Cai Kaiming, Lizhu Ren, Yuhong Zheng, Hyunsoo Yang, and Kie Leong Teo,
  Anomalous Hall Effect of Fe2CoSi/Pt Multilayers With Large Perpendicular Magnetic Anisotropy, 
  IEEE Transactions on Magnetics, 54, 2600104 (2018)
   

 18. Yi Wang, Rajagopalan Ramaswamy and Hyunsoo Yang, 
  FMR-related phenomena in spintronic devices, 
  J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 273002 (2018)
   

 19. Tanmay Dutta, Neeraj Dwivedi, M.S.M. Saifullah, Hyunsoo Yang, C.S. Bhatia, and S.N. Piramanayagam,
  Nitrogen plasma treatment in two-step temperature deposited FePt bilayer media,
  JMMM
  461, 6 (2018)
   

 20. Chi Sun, Zhuo Bin Siu, Seng Ghee Tan, Hyunsoo Yang, and Mansoor B. A. Jalil,
  Effect of capping layer on spin-orbit torques,
  J. Appl. Phys. 123, 153901 (2018)
   

 21. Tanmay Dutta, S. N. Piramanayagam, Tan Hui Ru, M. S. M. Saifullah, C. S. Bhatia and Hyunsoo Yang,
  Exchange coupled CoPt/FePtC media for heat assisted magnetic recording,
  Appl. Phys. Lett. 112, 142411 (2018)
   

 22. Hedi Bouloussa, Jiawei Yu, Yves Roussigné, Mohamed Belmeguenai, Andrei Stashkevitch, Hyunsoo Yang, and Salim Mourad Cherif,
  Brillouin light scattering investigation of interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction in ultrathin Co/Pt nanostripe arrays,
  J. Phys. D. 51, 225005 (2018)
   

 23. Yang Liu, Jean Besbas, Yi Wang, Pan He, Mengji Chen, Dapeng Zhu, Yang Wu, Jong Min Lee, Lan Wang, Jisoo Moon, Nikesh Koirala, Seongshik Oh & Hyunsoo Yang,
  Direct visualization of current-induced spin accumulation in topological insulators,
  Nature Commun. 9, 2492 (2018)
   

 24. Qisheng Wang, Yao Wen, Kaiming Cai, Ruiqing Cheng, Lei Yin, Yu Zhang, Jie Lie, Zhenxing Wang, Feng Wang, Fengmei Wang, Tofik Ahmed Shifa, Chao Jiang, Hyunsoo Yang and Jun He,
  Nonvolatile infrared memory in MoS2/PbS van der Waals heterostructures,
  Sci.  Adv. 4, eaap7916 (2018)  
   

 25. Qisheng Wang, Jie Li ,Jean Besbas, Chuang-Han Hsu, Kaiming Cai, Li Yang, Shuai Cheng, Yang Wu, Wenfeng Zhang, Kaiyou Wang, Tay-Rong Chang, Hsin Lin, Haixin Chang, and Hyunsoo Yang,
  Room‐Temperature Nanoseconds Spin Relaxation in WTe2 and MoTe2 Thin Films,
  Adv. Sci. 5, 1700912 (2018).
   

 26. Pan He, Steven S.-L. Zhang, Dapeng Zhu, Yang Liu, Yi Wang, Jiawei Yu, Giovanni Vignale, and Hyunsoo Yang,
  Bilinear magnetoelectric resistance as a probe of three-dimensional spin texture in topological surface states,
  Nat. Phys. 14, 495 (2018)
   

 27. Jong Min Lee, Jae Hyun Kwon, Rajagopalan Ramaswamy, Jungbum Yoon, Jaesung Son, Xuepeng Qiu, Rahul Mishra, Shalabh Srivastava, Kaiming Cai, and Hyunsoo Yang,
  Oscillatory spin-orbit torque switching induced by field-like torques,
  Communications Physics 1, 2 (2018)
   

 28. Xuepeng Qiu, Zhong Shi, Weijia Fan, Shiming Zhou, and Hyunsoo Yang,
  Characterization and manipulation of spin orbit torque in magnetic heterostructures,
  Adv. Mat. 30, 1705699 (2018)
   

 29. Yifan Liu, Lizhu Ren, Yuhong Zheng, Shikun He, Yang Liu, Ping Yang, Hyunsoo Yang, and Kie Leong Teo,
  Doping effects on structural and magnetic properties of Heusler alloys Fe2Cr1-xCoxSi,
  AIP Advances 8, 056328 (2018)
   

 30. Shuyuan Shi, Aizhu Wang, Yi Wang, Rajagopalan Ramaswamy, Lei Shen, Jisoo Moon, Dapeng Zhu, Jiawei Yu, Seongshik Oh, Yuanping Feng, and Hyunsoo Yang,
  Efficient charge-spin conversion and magnetization switching though the Rashba effect at topological insulator/Ag interface,
  Phys. Rev. B 97, 041115(R) (2018)

2017
 1. Yi Wang, Rajagopalan Ramaswamy, Mallikarjuna Motapothula, Kulothungasagaran Narayanapillai, Dapeng Zhu, Jiawei Yu, Thirumalai Venkatesan, and Hyunsoo Yang,
  Room-Temperature Giant Charge-to-Spin Conversion at the SrTiO3–LaAlO3 Oxide Interface,
  Nano Lett. 17, 7659 (2017)
   

 2. Yi Wang, Dapeng Zhu, Yang Wu, Yumeng Yang, Jiawei Yu, Rajagopalan Ramaswamy, Rahul Mishra, Shuyuan Shi, Mehrdad Elyasi, Kie-Leong Teo, Yihong Wu, and Hyunsoo Yang,
  Room temperature magnetization switching in topological insulator-ferromagnet heterostructures by spin-orbit torques,
  Nature Commun. 8, 1364 (2017) 
   

 3. Tanmay Dutta, Sachin Pathak, Mohamed Asbahi, Kubra Celik, Jong Min Lee, Ping Yang, M. S. M. Saifullah, Ahmet Oral, C. S. Bhatia, Jongin Cha, Jongill Hong, and Hyunsoo Yang,
  Non-destructive patterning of 10 nm magnetic island array by phase transformation with low-energy proton irradiation,
  Appl. Phys. Lett. 111, 152401 (2017)
   

 4. X. B. Wang, L. Cheng, Y. Wu, D. P. Zhu, L. Wang, Jian-Xin Zhu, Hyunsoo Yang, and Elbert E.M. Chia,
  Topological-insulator-based terahertz modulator,
  Sci. Rep. 7, 13486 (2017)
   

 5. M. Belmeguenai, H. Bouloussa, Y. Roussigné, M. S. Gabor, T. Petrisor, Jr., C. Tiusan, Hyunsoo Yang, A. Stashkevich, and S. M. Chérif,
  Interface Dzyaloshinskii-Moriya interaction in the interlayer antiferromagnetic-exchange coupled Pt/CoFeB/Ru/CoFeB systems,
  Phys. Rev. B 96, 144402 (2017)
   

 6. Rajagopalan Ramaswamy, Yi Wang, Mehrdad Elyasi, M. Motapothula, T. Venkatesan, Xuepeng Qiu, and Hyunsoo Yang,
  Extrinsic Spin Hall Effect in Cu1-xPtx,
  Phys. Rev. Applied 8, 024034 (2017)
   

 7. Kulothungasagaran Narayanapillai, Gyungchoon Go, Rajagopalan Ramaswamy, Kalon Gopinadhan, Dongwook Go, Hyun-Woo Lee, Thirumalai Venkatesan, Kyung-Jin Lee, and Hyunsoo Yang,
  Interfacial Rashba magnetoresistance of two-dimensional electron gas at LaAlO3/SrTiO3 interface,
  Phys. Rev. B 96, 064401 (2017)
   

 8. Ankshita Prasad, Daniel B Loong Teh, Agata Blasiak, Chai Chou, Yang Wu, Payam, M.Gharibani, In Hong Yang, Phan Toan Thang, Kah Leong Lim, Hyunsoo Yang, Xiaogang Liu, and Angelo H ALL,
  Static Magnetic Field stimulation enhances oligodendrocyte differentiation and secretion of neurotrophic factors,
  Sci. Rep. 7, 6743 (2017)
   

 9. Vanessa Li Zhang, Chen Guang Hou, Kai Di, Hock Siah Lim, Ser Choon Ng, Shawn David Pollard, Hyunsoo Yang, and Meng Hau Kuok,
  Eigenmodes of Néel skyrmions in ultrathin magnetic films,
  AIP Advances 7, 055212 (2017)
   

 10. Jungbum Yoon, Seo-Won Lee, Jae Hyun Kwon, Jong Min Lee, Jaesung Son, Xuepeng Qiu, Kyung-Jin Lee, and Hyunsoo Yang,
  Anomalous spin-orbit torque switching due to field-like torque–assisted domain wall reflection
  Sci. Adv. 3, e1603099 (2017)

   

 11. Rahul Mishra, Jiawei Yu, Xuepeng Qiu, M. Motapothula, T. Venkatesan, and Hyunsoo Yang,
  Anomalous Current-Induced Spin Torques in Ferrimagnets near Compensation ,

  Phys. Rev. Lett. 118, 167201 (2017)
   

 12. Cong Son Ho, Yi Wang, Zhou Bin Siu, Seng Ghee Tan, Mansoor B. A. Jalil, and Hyunsoo Yang,
  Effect of surface state hybridization on current-induced spin-orbit torque in thin topological insulator films ,
  Sci. Rep. 7, 792 (2017)
   

 13. Shawn D. Pollard, Joseph A. Garlow, Jiawei Yu, Zhen Wang, Yimei Zhu, and Hyunsoo Yang,
  Observation of stable Néel skyrmions in cobalt/palladium multilayers with Lorentz transmission electron microscopy ,
  Nat. Commun. 8, 14761 (2017)
   

 14. Yang Wu, Xuepeng Qiu, Hongwei Liu, Jingbo Liu, Yan Chen, Lin Ke, and Hyunsoo Yang,
  Tunable terahertz reflection of graphene via ionic liquid gating ,
  Nanotechnology 28, 095201 (2017)
   

 15. Longqing Cong, Prakash Pitchappa, Yang Wu, Lin Ke, Chengkuo Lee, Navab Singh, Hyunsoo Yang and Ranjan Singh,
  Active Multifunctional Microelectromechanical System Metadevices: Applications in Polarization Control, Wavefront Deflection, and Holograms ,
  Adv. Opt. Mat.
   5, 1600716 (2017)
   

 16. Yang Wu, Mehrdad Elyasi, Xuepeng Qiu, Mengji Chen, Yang Liu, Lin Ke, Hyunsoo Yang,
  High-Performance THz Emitters Based on Ferromagnetic/Nonmagnetic Heterostructures ,
  Adv. Mat.
   29, 1603031 (2017)

2016
 1. Xuepeng Qiu, William Legrand, Pan He, Yang Wu, Jiawei Yu, Rajagopalan Ramaswamy, Aurelien Manchon, and Hyunsoo Yang,
  Enhanced spin-orbit torque via modulation of spin current absorption ,
  Phys. Rev. Lett. 117, 217206 (2016)

   

 2. Jiawei Yu, Xuepeng Qiu, Yang Wu, Jungbum Yoon, Praveen Deorani, Jean Mourad Besbas, Aurelien Manchon, and Hyunsoo Yang,
  Spin-orbit torques and Dzyaloshinskii-Moriya interaction in dual-interfaced Co-Ni multilayers ,
  Sci. Rep. 6, 32629 (2016)
   

 3. Chandrima Banerjee, Li Ming Loong, Semanti Pala, Xuepeng Qiu, Hyunsoo Yang, and Anjan Barman,
  Improvement of Chemical Ordering and Magnetization Dynamics of Co-Fe-Al-Si Heusler Alloy Thin Films by Changing Adjacent Layers,
  RSC Adv.
   6, 77811 (2016)
   

 4. Jiawei Yu, Xuepeng Qiu, William Legrand, and Hyunsoo Yang,
  Large spin-orbit torques in Pt/Co-Ni/W heterostructures ,
  Appl. Phys. Lett. 109, 042403 (2016)

   

 5. Yang Wu, Jing Niu, Mohammad Danesh, Jingbo Liu, Yuanfu Chen, Lin Ke, Chengwei Qiu, and Hyunsoo Yang,
  Localized surface plasmon resonance in graphene nanomesh with Au nanostructures,
  Appl. Phys. Lett. 109, 041106 (2016)

   

 6. Pan He, Xuepeng Qiu, Vanessa Li Zhang, Yang Wu, Meng Hau Kuok, and Hyunsoo Yang,
  Continuous Tuning of the Magnitude and Direction of Spin-Orbit Torque Using Bilayer Heavy Metals,
  Adv. Electron. Mater. 2, 1600210 (2016)                                  

   

 7. Mehrdad Elyasi and Hyunsoo Yang,
  Optically induced spin-dependent diffusive transport in the presence of spin-orbit interaction for all-optical magnetization reversal,
  Phys. Rev. B 94, 024417 (2016)

   

 8. Jean Besbas, Karan Banerjee, Jaesung Son, Yi Wang, Yang Wu, Matthew Brahlek, Nikesh Koirala, Jisoo Moon, Seongshik Oh and Hyunsoo Yang,
  Helicity dependent photovoltaic effect in Bi2Se3 under normal incident light,
  Adv. Opt. Mat.
   4, 1642 (2016)
   

 9. Jae Hyun Kwon, Jungbum Yoon, Praveen Deorani, Jong Min Lee, Jaivardhan Sinha, Kyung-Jin Lee, Masamitsu Hayashi, and Hyunsoo Yang,
  Giant nonreciprocal emission of spin waves in Ta/Py bilayers,
  Sci. Adv. 2, e1501892 (2016) 

   

 10. Li Ming Loong, Wonho Lee, Xuepeng Qiu, Ping Yang, Hiroyo Kawai, Mark Saeys, Jong-Hyun Ahn, and Hyunsoo Yang,
  Flexible MgO barrier magnetic tunnel junctions ,
  Adv. Mat.
   28, 4983 (2016)
   

 11. Jean Besbas, Li Ming Loong, Yang Wu, and Hyunsoo Yang,
  The role of Pt underlayer on the magnetization dynamics of perpendicular magnetic anisotropy Pt/Co2FeAl0.5Si0.5/MgO,
  Appl. Phys. Lett. 108, 232408 (2016)

   

 12. Do Bang, Jiawei Yu, Xuepeng Qiu, Yi Wang, Hiroyuki Awano, Aurelien Manchon, and Hyunsoo Yang,
  Enhancement of spin Hall effect induced torques for current-driven magnetic domain wall motion: Inner interface effect ,
  Phys. Rev. B 93, 174424 (2016)

   

 13. Rajagopalan Ramaswamy, Xuepeng Qiu, Tanmay Dutta, Shawn David Pollard and Hyunsoo Yang,
  Hf thickness dependence of spin-orbit torques in Hf/CoFeB/MgO heterostructures ,
  Appl. Phys. Lett. 108, 202406 (2016)

   

 14. Mehrdad Elyasi, Charanjit S. Bhatia, Cheng-Wei Qiu, and Hyunsoo Yang,
  Cloaking the Magnons ,
  Phys. Rev. B 93, 104418 (2016)

   

 15. Jingbo Liu, Pingjian Li, Yuanfu Chen, Xinbo Song, Qi Mao, Yang Wu, Fei Qi, Binjie Zheng, Jiarui He, Hyunsoo Yang, Qiye Wen, and Wanli Zhang,
  Flexible terahertz modulator based on coplanar-gate graphene field-effect transistor structure,
  Opt. Lett.
   41, 816 (2016)

2015
 1. Xueliang Huang, Mustafa Eginligil, Hyunsoo Yang, and Jun Ding,
  "Augmentation of coercivity in nanocrystalline SrRuO3 thin film and its spin glass behavior"
  J. Magn. Magn. Mater. 374, 273 (2015)

   

 2. Kalon Gopinadhan, Young Jun Shin, Rashid Jalil, Thirumalai Venkatesan, Andre K. Geim, Antonio H. Castro Neto, and Hyunsoo Yang,
  "Extremely large magnetoresistance in few-layer graphene/boron-nitride heterostructures"
  Nat. Commun. 6, 8337 (2015)

   

 3. Tanmay Dutta, Shreya Kundu, M. S. M. Saifullah, Hyunsoo Yang, S. N. Piramanayagam and C. S. Bhatia,
  "Two-step temperature deposited FePt bilayer for tunable magnetic properties"
  J. Phys. D: Appl. Phys. 48, 445007 (2015)

   

 4. Li Ming Loong, Praveen Deorani, Xuepeng Qiu, and Hyunsoo Yang,
  "Investigating and engineering spin-orbit torques in heavy metal/ Co2FeAl0.5Si0.5/MgO thin film structures"
  Appl. Phys. Lett. 107, 022405 (2015)

   

 5. Vanessa Li Zhang, Kai Di, Hock Siah Lim, Ser Choon Ng, Meng Hau Kuok, Jiawei Yu, Jungbum Yoon, Xuepeng Qiu and Hyunsoo Yang,
  "In-plane angular dependence of the spin-wave nonreciprocity of an ultrathin film with Dzyaloshinskii-Moriya interaction"
  Appl. Phys. Lett. 107, 022402 (2015)

   

 6. Sajid Hussain, Charanjit S. Bhatia, Hyunsoo Yang and Aaron J. Danner
  "Characterization of C-apertures in a successful demonstration of Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR)"
  Optics Letters 40, 3444 (2015)

   

 7. Jae Hyun Kwon, Praveen Deorani, Jungbum Yoon, Masamitsu Hayashi and Hyunsoo Yang,
  "Influence of Tantalum underlayer on magnetization dynamics in Ni81Fe19 films"
  Appl. Phys. Lett. 107, 022401 (2015)

   

 8. Mehrdad Elyasi, Charanjit S. Bhatia, and Hyunsoo Yang,
  "Individual magnetization reversal of a square dot matrix by common current excitation"
  J. Phys. D: Appl. Phys. 48, 295301 (2015)

   

 9. Yi Wang, Praveen Deorani, Karan Banerjee, Nikesh Koirala, Matthew Brahlek, Seongshik Oh, and Hyunsoo Yang,
  "Topological Surface States Originated Spin-Orbit Torques in Bi2Se3"
  Phys. Rev. Lett. 114, 257202 (2015)

   

 10. William Legrand, Rajagopalan Ramaswamy, Rahul Mishra, and Hyunsoo Yang
  "Coherent Sub-Nanosecond Switching of Perpendicular Magnetization by the Field-like Spin-Orbit Torque without an External Magnetic Field"
  Phys. Rev. Appl. 3, 064012 (2015)

   

 11. Siddharth Rao, J. Rhensius, A. Bisig, M.A. Mawass, M. Weigand, M. Klaui, C.S. Bhatia and H. Yang,
  "Time-resolved study of magnetization dynamics in micron sized magnetic ellipsoids under the influence of a time-varying magnetic field"
  Sci. Rep. 5, 10695 (2015)

   

 12. Xuepeng Qiu, Kulothungasagaran Narayanapillai, Yang Wu, Praveen Deorani, Dong-Hyuk Yang, Woo-Suk Noh, Jae-Hoon Park, Kyung-Jin Lee, Hyun-Woo Lee, and Hyunsoo Yang,
  "Spin orbit-torque engineering via oxygen manipulation"
  Nat. Nanotechnol. 10, 333 (2015)

   

 13. Karan Banerjee, Jean Besbas, Peng Ren, Lan Wang, and Hyunsoo Yang,
  "Magnetic proximity effect in the topological insulator BiSbTeSe2"
  Phys. Status Solidi RRL 9, 175179 (2015)

   

 14. Yang Wu, Chan La-o-vorakiat, Xuepeng Qiu, Jingbo Liu, Praveen Deorani, Karan Banerjee, Jaesung Son, Yuanfu Chen, Elbert E. M. Chia, and Hyunsoo Yang,
  "Graphene terahertz modulators by ionic liquid gating"
  Adv. Mat. 27, 1874 (2015)

   

 15. Mehrdad Elyasi, Charanjit S. Bhatia, and Hyunsoo Yang,
  "Synchronization of spin-transfer torque oscillators by spin pumping, inverse spin Hall, and spin Hall effects"
  J. Appl. Phys. 117, 063907 (2015)

   

 16. Kai Di, Vanessa Li Zhang, Hock Siah Lim, Ser Choon Ng, Meng Hau Kuok, Xuepeng Qiu, and Hyunsoo Yang,
  "Asymmetric spin-wave dispersion due to Dzyaloshinskii-Moriya interaction in an ultrathin Pt/CoFeB film"
  Appl. Phys. Lett. 106, 052403 (2015)

   

 17. Mehrdad Elyasi, Charanjit S. Bhatia, and Hyunsoo Yang,
  "Magnetization reversal using excitation of collective modes in nanodot matrices"
  Sci. Rep. 5, 7908 (2015)

   

 18. Kai Di, Vanessa Li Zhang, Hock Siah Lim, Ser Choon Ng, Meng Hau Kuok, Jiawei Yu, Jungbum Yoon, Xuepeng Qiu, and Hyunsoo Yang,
  "Direct observation of the Dzyaloshinskii-Moriya interaction in a Pt/Co/Ni film"
  Phys. Rev. Lett. 114, 047201 (2015)

 

2014
 1. Karan Banerjee, Jaesung Son, Praveen Deorani, Peng Ren, Lan Wang, and Hyunsoo Yang,
  "Defect-induced negative magnetoresistance and surface state robustness in the topological insulator BiSbTeSe2
  Phys. Rev. B, 90, 235427 (2014)

   

 2. Yi Wang, Praveen Deorani, Xuepeng Qiu, Jae Hyun Kwon, and Hyunsoo Yang,  
  "Determination of intrinsic spin Hall angle in Pt
  Appl. Phys. Lett. 105, 152412 (2014)

   

 3. Kulothungasagaran Narayanapillai, Kalon Gopinadhan, Xuepeng Qiu, Anil Annadi, Ariando, Thirumalai Venkatesan, and Hyunsoo Yang,
  "Current-driven spin orbit field in LaAlO3/SrTiO3 heterostructures
  Appl. Phys. Lett. 105, 162405 (2014)

   

 4. Li Ming Loong, Xuepeng Qiu, Zhi Peng Neo, Praveen Deorani, Yang Wu, Charanjit S. Bhatia, Mark Saeys, and Hyunsoo Yang,
  "Strain-enhanced tunneling magnetoresistance in MgO magnetic tunnel junctions
  Sci. Rep. 4, 6505 (2014)

   

 5. Praveen Deorani, Jaesung Son, Karan Banerjee, Nikesh Koirala, Matthew Brahlek, Seongshik Oh, and Hyunsoo Yang,
  "Observation of inverse spin Hall effect in bismuth selenide
  Phys. Rev. B, 90, 094403 (2014)

   

 6. Siddharth Rao, Jungbum Yoon, Jan Rhensius, Charanjit S. Bhatia, and Hyunsoo Yang,
  "Spin wave non-reciprocity and beating in permalloy by time-resolved magneto-optical Kerr effect
  J. Phys. D: Appl. Phys. 47, 385002 (2014)

   

 7. Kai Di, Vanessa Li Zhang, Meng Hau Kuok, Hock Siah Lim, Ser Choon Ng, Kulothungasagaran Narayanapillai, and Hyunsoo Yang,
  "Band structure of magnonic crystals with defects: Brillouin spectroscopy and micromagnetic simulations
  Phys. Rev. B, 90, 060405(R) (2014)

   

 8. Mridul Sakhuja, Son Jaesung, Hyunsoo Yang, Charanjit S. Bhatia and Aaron J. Danner,
  "Outdoor performance and durability testing of antireflecting and self-cleaning glass for photovoltaic applications
  Solar Energy 110, 231 (2014)

   

 9. S. Kundu, H.L. Su, R. Ganesan, H. Hussain, M.S.M. Saifullah, H. Yang, W.H. Ghim and C.S. Bhatia,,
  "Tunable daughter molds from a single Si master grating mold
  Journal of Vacuum Science and Technology B 32, 051601 (2014)

   

 10. Li Ming Loong, Jae Hyun Kwon, Praveen Deorani, Chris Nga Tung Yu, Atsufumi Hirohata, and Hyunsoo Yang,
  "Investigation of the temperature-dependence of ferromagnetic resonance and spin waves in Co2FeAl0.5Si0.5
  Appl. Phys. Lett. 104, 232409 (2014)

   

 11. Baojuan Xi, Xiaona Chu, Jiangyong Hu, Charanjit Singh Bhatia, Aaron James Danner, Hyunsoo Yang,
  "Preparation of Ag/TiO2/SiO2 Films via Photo-Assisted Deposition and Adsorptive Self-Assembly for Catalytic Bactericidal Application
  Applied Surface Science 311, 582 (2014)

   

 12. Reuben Yeo, Ehsan Rismani, Hamed Mirabolghasemi, Wee Ming Kwek, Hyunsoo Yang, Charanjit Singh Bhatia,
  "An ultrathin multilayer TiN/SiN wear resistant coating for advanced magnetic tape drive heads
  Thin Solid Films 556, 354 (2014)

   

 13. Xuepeng Qiu, Praveen Deorani, Kulothungasagaran Narayanapillai, Ki-Seung Lee, Kyung-Jin Lee, Hyun-Woo Lee, and Hyunsoo Yang,
  "Angular and temperature dependence of current induced spin-orbit effective fields in Ta/CoFeB/MgO nanowires"
  Sci. Rep. 4, 4491 (2014)

   

 14. Shreya Kundu, Nikita Gaur, S. N. Piramanayagam, S. L. Maurer, Hyunsoo Yang and C. S. Bhatia,
  "Ion Implantation Challenges for Patterned Media at Areal Densities over 5 Tbpsi"
  IEEE Transactions on Magnetics 50, 3200206 (2014)

   

 15. Siddharth Rao, Sankha Subhra Mukherjee, Mehrdad Elyasi, Charanjit Singh Bhatia, and Hyunsoo Yang,
  "Electrical detection of microwave assisted magnetization reversal by spin pumping
  Appl. Phys. Lett. 104, 122406 (2014)

   

 16. Sajid Hussain, Charanjit S. Bhatia, Hyunsoo Yang, and Aaron J. Danner
  "Effect of FePt on resonant behaviour of a near field transducer for high areal density heat assisted magnetic recording
  Appl. Phys. Lett. 104, 111107 (2014)

   

 17. Kulothungasagaran Narayanapillai, Xuepeng Qiu, Jan Rhensius, and Hyunsoo Yang,
  "Thermally assisted domain wall nucleation in perpendicular anisotropy nanowires
  J. Phys. D: Appl. Phys. 47, 105005 (2014)

   

 18. Shreya Kundu, Ehsan Rismani-Yazdi, M. S. M. Saifullah, Hui Ru Tan, Hyunsoo Yang, and C. S. Bhatia
  "Low energy C+ ion embedment induced structural disorder in L10 FePt
  J. Appl. Phys. 115, 013907 (2014)

   

 19. Praveen Deorani, Jae Hyun Kwon, and Hyunsoo Yang,
  "Nonreciprocity engineering in magnetostatic spin waves
  Curr. Appl. Phys. 14, S129 (2014)

   

 20. Mridul Sakhuja, Jaesung Son, Lalit K. Verma, Hyunsoo Yang, Charanjit S. Bhatia, and Aaron J. Danner,
  "Omnidirectional Study of Nanostructured Glass Packaging for Solar Modules
  Progress in Photovoltaics: Research and Applications 22, 356 (2014)

 

2013
 1. Kulothungasagaran Narayanapillai and Hyunsoo Yang,
  "Control of domain wall motion at vertically etched nanotrench in ferromagnetic nanowires
  Appl. Phys. Lett. 103, 252401 (2013)

   

 2. Mahdi Jamali, Kulothungasagaran Narayanapillai, Xuepeng Qiu, Li Ming Loong, Aurelien Manchon, and Hyunsoo Yang
  "Spin-orbit torques in Co/Pd multilayer nanowires
  Phys. Rev. Lett. 111, 246602 (2013)

   

 3. Praveen Deorani and Hyunsoo Yang,
  "Role of spin mixing conductance in spin pumping: enhancement of spin pumping efficiency in Ta/Cu/Py structures
  Appl. Phys. Lett. 103, 232408 (2013)

   

 4. Kalon Gopinadhan, Young Jun Shin, Indra Yudhistira, Jing Niu, and Hyunsoo Yang,
  "Giant magnetoresistance in single layer graphene flakes with a gate voltage tunable weak antilocalization
  Phys. Rev. B 88, 195429 (2013)

   

 5. Jaesung Son, Karan Banerjee, Matthew Brahlek, Nikesh Koirala, Seoung-Ki Lee, Jong-Hyun Ahn, Seongshik Oh, and Hyunsoo Yang, 
  "Conductance modulation in topological insulator Bi2Se3 thin films with ionic liquid gating"
  Appl. Phys. Lett. 103, 213114 (2013)

   

 6. Xuepeng Qiu, Kulothungasagaran Narayanapillai, Yang Wu, Praveen Deorani, Xinmao Yin, Andrivo Rusydi, Kyung-Jin Lee, Hyun-Woo Lee, Hyunsoo Yang,
  "A new route to spin-orbit torque engineering via oxygen manipulation"
  arXiv preprint arXiv:1311.3032 (2013)
   

 7. Mahdi Jamali, Jae Hyun Kwon, Soo-Man Seo, Kyung-Jin Lee, and Hyunsoo Yang,
  "Spin wave nonreciprocity for spin wave logic devices"
  Sci. Rep. 3, 3160 (2013)

   

 8. Vinayak S. Ghate, Kheng Siang Ng, Weibiao Zhou, Hyunsoo Yang, Gek Hoon Khoo, Won-Byong Yoon, Hyun-Gyun Yuk,
  "Antibacterial effect of light emitting diodes of visible wavelengths on selected foodborne pathogens at different illumination temperatures"
  Int. J Food Microbiol. 166, 399 (2013)

   

 9. Yang Wu, Xuezhong Ruan, Chih-Hsin Chen, Young Jun Shin, Youngbin Lee, Jing Niu, Jingbo Liu, Yuanfu Chen, Kun-Lin Yang, Xinhai Zhang,?Jong-Hyun Ahn, and Hyunsoo Yang, 
  "Graphene/Liquid Crystal Based Terahertz Phase Shifters
  Optics Express 21, 21395 (2013)

   

 10. Jae Hyun Kwon, Sankha Subhra Mukherjee, Praveen Deorani, Masamitsu Hayashi, and Hyunsoo Yang,
  "Characterization of magnetostatic surface spin waves in magnetic thin films: evaluation for microelectronic applications
  Appl. Phys. A 111, 369 (2013) [Invited]

   

 11. N. Gaur, S. Kundu, S.N. Piramanayagam, S.L. Maurer, H.K. Tan, S.K. Wong, S.E. Steen, H. Yang and C.S. Bhatia,
  "Lateral displacement induced disorder in L10 FePt nanostructures by ion-implantation
  Sci. Rep. 3, 1907 (2013)

   

 12. J. Son, M Sakhuja, A.J. Danner, C.S. Bhatia and H. Yang,
  "Large scale antireflective glass texturing using grid contacts in anodization methods
  Solar energy and Solar Cells 116, 9 (2013)

   

 13. A.M. Sahadevan, A. Kalitsov, K. Gopinadhan, C.S. Bhatia, J. Velev and H. Yang,
  "Electric-field-induced magnetization changes in Co/Al2O3 granular multilayers
  Phys. Rev. B 87, 014425, (2013)

   

 14. Y.J. Shin, K. Gopinadhan, K. Narayanapillai, A. Kalitsov, C.S. Bhatia and H. Yang,
  "Stochastic nonlinear electrical characteristics of graphene
  Appl. Phys. Lett. 102, 033101, (2013)

   

 15. E. Rismani, R.J. Yeo, S.K. Sinha, H. Yang, S. Tripathy and C.S. Bhatia,
  "Developing an (Al,Ti) NxCy interlayer to improve the durability of the ta-C coating on magnetic recording heads
  Tribology Letters 50, 233 (2013)

 

2012​
 1. Shreya Kundu, Nikita Gaur, M. S. M. Saifullah, Hyunsoo Yang and Charanjit S. Bhatia,
  "Spacer-less, decoupled granular L10 FePt magnetic media using Ar-He sputtering gas"
  J. Appl. Phys. 112, 113916 (2012)

   

 2. Kalon Gopinadhan, Young Jun Shin, and Hyunsoo Yang,
  "Universal scaling of resistivity in top-gated bilayer graphene transistors
  Appl. Phys. Lett. 101, 223111 (2012)

   

 3. Ehsan Rismani, M. Abdul Samad, Sujeet K. Sinha, Reuben Yeo, Hyunsoo Yang, and C. Singh Bhatia,
  "Ultrathin Si/C graded layer to improve tribological properties of Co magnetic films
  Appl. Phys. Lett. 101, 191601 (2012)

   

 4. Ajeesh M. Sahadevan, Kalon Gopinadhan, Charanjit S. Bhatia, and Hyunsoo Yang,
  "Parallel-leaky capacitance equivalent circuit model for MgO magnetic tunnel junctions"
  Appl. Phys. Lett. 101, 162404, (2012)

   

 5. Mustafa Eginligil, Weiqing Zhang, Alan Kalitsov, Xianmao Lu, and Hyunsoo Yang,
  "Tunneling behavior of bismuth telluride nanoplates in electrical transport
  Chemical Physics Letters 546, 125 (2012)

   

 6. Shreya Kundu, Ramakrishnan Ganesan, Nikita Gaur, Mohammad S. M. Saifullah, Hazrat Hussain, Hyunsoo Yang, and Charanjit S. Bhatia,
  "Effect of angstrom-scale surface roughness on the self-assembly of polystyrene-polydimethylsiloxane block copolymer"
  Sci. Rep. 2, 617 (2012)

   

 7. Jing Niu, Young Jun Shin, Jaesung Son, Youngbin Lee, Jong Hyun Ahn, and Hyunsoo Yang,
  "Shifting of surface plasmon resonance due to electromagnetic coupling between graphene and Au nanoparticles
  Optics Express 20, 19690 (2012)

   

 8. Mahdi Jamali, Jae Hyun Kwon, Kulothungasagaran Narayanapillai, and Hyunsoo Yang,
  "Detection of domain wall eigenfrequency in infinity-shaped magnetic nanostructures"
  Appl. Phys. Lett. 101, 062401 (2012)

   

 9. V. L. Zhang, C. G. Hou, H. H. Pan, F. S. Ma, M. H. Kuok, H. S. Lim, S. C. Ng, M. G. Cottam, Mahdi Jamali, and Hyunsoo Yang,
  "Phononic dispersion of a two-dimensional chessboard-patterned bicomponent array on a substrate
  Appl. Phys. Lett. 101, 053102 (2012)

   

 10. Kulothungasagaran Narayanapillai, Mahdi Jamali, and Hyunsoo Yang,
  "Observation of magnetocapacitance in ferromagnetic nanowires
  Appl. Phys. Lett. 101, 052401 (2012)

   

 11. Ajeesh M. Sahadevan, Ravi K. Tiwari, Kalon Gopinadhan, Charanjit S. Bhatia, Mark Saeys, and Hyunsoo Yang,
  "Biaxial strain effect of spin-dependent tunneling in MgO magnetic tunnel junctions
  Appl. Phys. Lett. 101, 042407 (2012)

   

 12. Xue Peng Qiu, Young Jun Shin, Jing Niu, Narayanapillai Kulothungasagaran, Gopinadhan Kalon, Caiyu Qiu, Ting Yu, and Hyunsoo Yang,
  "Disorder-free sputtering method on graphene
  AIP Advances 2, 032121 (2012)

   

 13. Sankha Subhra Mukherjee, Jae Hyun Kwon, Mahdi Jamali, Masamitsu Hayashi, and Hyunsoo Yang,
  "Interference-mediated modulation of spin waves
  Phys. Rev. B 85, 224408 (2012)

   

 14. Nikita Gaur, S.N. Piramanayagam, S.L. Maurer, S.E. Steen, Hyunsoo Yang, Charanjit S. Bhatia,
  "First order reversal curve investigations on the effect of ion implantation in magnetic media
  IEEE Transactions on Magnetics 48, 2753 (2012)

   

 15. Ehsan Rismani, S. K. Sinha, Hyunsoo Yang, S. Tripathy and Charanjit S. Bhatia,
  "Development of a ta-C wear resistant coating with composite interlayer for recording heads of magnetic tape drives
  Tribology Letters 46, 221 (2012)

   

 16. Jing Niu, Viet Giang Truong, Han Huang, Sudhiranjan Tripathy, Caiyu Qiu, Andrew T.S. Wee, Ting Yu, and Hyunsoo Yang,
  "Study of electromagnetic enhancement for surface enhanced Raman spectroscopy of SiC graphene
  Appl. Phys. Lett. 100, 191601 (2012)

   

 17. M.A. Samad, S. Xiong, L. Pan, Hyunsoo Yang, S.K. Sinha, D.B. Bogy, and Charanjit S. Bhatia,
  "A novel approach of carbon embedding in magnetic media for future head/disk interface
  IEEE Transactions on Magnetics 48, 1807 (2012)

   

 18. Ehsan Rismani, S. K. Sinha, Hyunsoo Yang, and Charanjit S. Bhatia,
  "Effect of pre-treatment of Si interlayer by energetic C+ ions on the improved nanotribological properties of magnetic head overcoat
  Journal of Applied Physics 111, 084902 (2012)

   

 19. Sankha Subhra Mukherjee, Praveen Deorani, Jae Hyun Kwon, and Hyunsoo Yang,
  "Attenuation characteristics of spin-pumping signal due to traveling spin waves"
  Phys. Rev. B 85, 094416 (2012)

   

 20. Mahdi Jamali, Kyung-Jin Lee and Hyunsoo Yang,
  "Metastable magnetic domain wall dynamics
  New Journal of Physics 14, 033010 (2012)

   

 21. Hyunsoo Yang, See-Hun Yang, and Stuart Parkin,
  "The role of Mg interface layer in MgO magnetic tunnel junctions with CoFe and CoFeB electrodes
  AIP Advances 2, 012150 (2012)

   

 22. Hyunsoo Yang, Mikhail E. Itkis, Rai Moriya, Charles Rettner, Jae-Seung Jeong, Daniel Pickard, Robert C. Haddon, and Stuart Parkin, "Nonlocal spin transport in single-walled carbon nanotube networks"
  Physical Review B 85, 052401 (2012)

   

 23. Jing Niu, Young Jun Shin, Youngbin Lee, Jong-Hyun Ahn, and Hyunsoo Yang,
  "Graphene induced tunability of the surface plasmon resonance
  Applied Physics Letters 100, 061116 (2012)

   

 24. Baojuan Xi, Lalit Verma, Jing Li, Charanjit Bhatia, Aaron Danner, Hyunsoo Yang, Hua Chun Zeng,
  "TiO2 Thin Films Prepared via Adsorptive Self-assembly for Self-cleaning Applications
  ACS Applied Materials & Interfaces 4, 1093 (2012)

   

 25. Jaesung Son, Shreya Kundu, Lalit K. Verma, Mridul Sakhuja, Aaron J. Danner, Charanjit S. Bhatia, Hyunsoo Yang,
  "A practical super hydrophilic self-cleaning and antireflective surface for outdoor photovoltaic applications
  Solar Energy Materials and Solar Cells 98, 46(2012)

   

 26. Deng Jun, Jia Wei, Ching Eng Png, Si Guangyuan, Jaesung Son, Hyunsoo Yang, and Aaron J. Danner,
  "Deep anisotropic LiNbO3 etching with SF6/Ar inductively coupled plasmas
  Journal of Vaccum Science Technology 30, 011208 (2012)

   

 27. Baochen Liao, Armin G Aberle, Thomas Mueller, Lalit K Verma, Aaron J Danner, Hyunsoo Yang, Charanjit S Bhatia
  "
  Ultrafine and High Aspect Ratio Metal Lines by Electron Beam Lithography for Silicon Solar Cell Metallisation"

  Energy Procedia 15, 91 (2012)
   

 28. Jia Yun Hee, Lalit Verma Kumar, Aaron James Danner, Hyunsoo Yang, Charanjit Singh Bhatia
  "
  The Effect of Dust on Transmission and Self-cleaning Property of Solar Panels"
  Energy Procedia 15, 421 (2012)

2011
 1. Alan Kalitsov, Ajeesh M. Sahadevan, S. Narayana Jammalamadaka, Gopinadhan Kalon, Charanjit S. Bhatia, Guangcheng Xiong, and Hyunsoo Yang,
  "Magnetic field control of hysteretic switching in Co/Al2O3 multilayers by carrier injection
  AIP Advances 1, 042158 (2011)

   

 2. Nikita Gaur, K. K. M. Pandey, S. L. Maurer, S. N. Piramanayagam, R. W. Nunes, Hyunsoo Yang and Charanjit S. Bhatia,
  "Magnetic and structural properties of CoCrPt:SiO2-based graded media prepared by ion implantation
  Journal of Applied Physics 110, 083917 (2011)

   

 3. Jae Hyun Kwon, Sankha Subhra Mukherjee, Mahdi Jamali, Masamitsu Hayashi, and Hyunsoo Yang,
  "Spin waves interference from rising and falling edges of electrical pulses'
  Applied Physics Letters 99, 132505, (2011)

   

 4. Gopinadhan Kalon, Young Jun Shin, Viet Giang Truong, Alan Kalitsov, and Hyunsoo Yang,
  "The role of charge traps in inducing hysteresis: capacitance - voltage measurements on top gated bilayer graphene
  Applied Physics Letters 99, 083109 (2011)

   

 5. Nikita Gaur, S. N. Piramanayagam, S. L. Maurer, R. W. Nunes, S. Steen, Hyunsoo Yang, and Charanjit S. Bhatia,
  "Ion implantation induced modification of structural and magnetic properties of perpendicular media
  Journal of Physics D: Applied Physics 44, 365001 (2011)

   

 6. Young Jun Shin, Ryan Stromberg, Rick Nay, Han Huang, Andrew T.S. Wee, Hyunsoo Yang, Charanjit S. Bhatia,
  "Frictional characteristics of exfoliated and epitaxial graphene"
  Carbon 49, 4070 (2011)

   

 7. Hyun-Woo Lee and Hyunsoo Yang,
  "Spin Transfer Torque in Ferromagnet-Normal Metal-Antiferromagnet Junctions"
  Journal of Magnetics 16, 92 (2011)

   

 8. M. Abdul Samad, Hyunsoo Yang, S. K. Sinha and Charanjit S. Bhatia,
  "Effect of carbon embedding on the tribological properties of magnetic media surface with and without a perfluropolyether (PFPE) layer
  Journal of Physics D: Applied Physics 44, 315301 (2011)

   

 9. M. Abdul Samad, E. Rismani, Hyunsoo Yang, S. K. Sinha and Charanjit S. Bhatia,
  "Overcoat free magnetic media for lower magnetic spacing and improved tribological properties for higher areal densities
  Tribology Letters 43, 247 (2011)

   

 10. Gopinadhan Kalon, Young Jun Shin, and Hyunsoo Yang,
  "Tunable metal-insulator transitions in bilayer graphene by thermal annealing
  Applied Physics Letters 98, 233108 (2011)

   

 11. Wei Jia, Jun Deng, Ajeesh M. Sahadevan, Hong Wu, Liyong, Jiang, Xiangyin Li, Charanjit S. Bhatia, Hyunsoo Yang, Aaron J. Danner,
  "Design and fabrication of high efficiency power coupler between different photonic crystal waveguides
  Applied Physics Letters 98, 241102 (2011)

   

 12. Hyunsoo Yang, See-Hun Yang, Grzegorz Ilnicki, Jan Martinek, and Stuart Parkin,
  "Coexistence of the Kondo effect and a ferromagnetic phase in magnetic tunnel junctions
  Physical Review B 83, 174437 (2011)

   

 13. Hyunsoo Yang, See-Hun Yang, Dong-Chen Qi, Andrivo Rusydi, Hiroyo Kawai, Mark Saeys, Titus Leo, David J. Smith, and Stuart S. P. Parkin,
  "Negative tunneling magnetoresistance by canted magnetization in MgO/NiO tunnel barriers
  Physical Review Letters 106, 167201 (2011)

   

 14. Yuzi Liu, Ann N. Chiaramonti, Daniel K. Schreiber, Hyunsoo Yang, Stuart S. P. Parkin, Olle G. Heinonen, and Amanda K. Petford-Long,
  "Effect of annealing and applied bias on barrier shape in CoFe/MgO/CoFe tunnel junctions
  Physical Review B 83, 165413 (2011)

   

 15. Lalit K. Verma, Mrinul Sakhuja, Jaesung Son, Aaron J. Danner, Hyunsoo Yang, H. C. Zeng, Charanjit S. Bhatia,
  "Self-cleaning and antireflective packaging glass for solar modules
  Renewable Energy 36, 2489 (2011)

   

 16. Ehsan Rismani, S. K. Sinha, S Tripathy, Hyunsoo Yang, and Charanjit S. Bhatia,
  "Effect of pre-treatment of the substrate surface by energetic C+ ion bombardment on structure and nano-tribological characteristics of ultra-thin tetrahedral amorphous carbon (ta-C) protective coatings
  Journal of Physics D: Applied Physics. 44, 115502 (2011)

   

 17. Mahdi Jamali, Kyung-Jin Lee, and Hyunsoo Yang,
  "Effect of nonadiabatic spin transfer torque on domain wall resonance frequency and mass
  Applied Physics Letters 98, 092501 (2011)

   

 18. Jaesung Son, Lalit Kumar Verma, Aaron James Danner, Charanjit Singh Bhatia, and Hyunsoo Yang,
  "Enhancement of optical transmission with random nanohole structures"
  Optics Express, 19, A35 (2011)

2010
 1. Young Jun Shin, Jae Hyun Kwon, Gopinadhan Kalon, Kai-Tak Lam, Charanjit S. Bhatia, Gengchiau Liang, and Hyunsoo Yang, "Ambipolar bistable switching effect of graphene"
  Applied Physics Letters, 97, 262105 (2010) [also published in Jan 3, 2011 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology]
   

 2. Young Jun Shin, Gopinadhan Kalon, Jaesung Son, Jae Hyun Kwon, Jing Niu, Charanjit S. Bhatia, Gengchiau Liang, and Hyunsoo Yang,
  "Tunneling characteristics of graphene
  Applied Physics Letters, 97, 252102 (2010) [also published in Jan 3, 2011 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology]
   

 3. H Yang, SH Yang, G Ilnicki, J Martinek, SSP Parkin
  "Zero-bias anomaly in magnetic tunnel junctions"
  Acta Physica Polonica A, 118, 316 (2010)
   

 4. Mahdi Jamali, Hyunsoo Yang, and Kyung-Jin Lee
  "Spin wave assisted current induced magnetic domain wall motion
  Applied Physics Letters, 96, 242501 (2010)
   

 5. Hyunsoo Yang, See-Hun Yang, Saburo Takahashi, Sadamichi Maekawa, and Stuart Parkin,
  "Extremely long quasiparticle spin lifetime in superconducting aluminum using MgO tunnel spin injectors
  Nat. Mater. 9, 586 (2010)
   

 6. Young Jun Shin, Yingying Wang, Han Huang, Gopinadhan Kalon, Andrew Thye Shen Wee, Zexiang Shen, Charanjit Singh Bhatia, and Hyunsoo Yang,
  "Surface-energy engineering of graphene
  Langmuir, 26, 3798 (2010)

 
2009
 1. Hyunsoo Yang,
  "Metal spintronics: tunneling spectroscopy in tunnel junctions", 
  VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG, (2009)
   

 2. Soo-Man Seo, Kyung-Jin Lee, Hyunsoo Yang, and Teruo Ono,
  "Current-induced control of spin-wave attenuation," 
  Physical Review Letters, 102, 147202 (2009) [also published in April 20, 2009 issue of Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology] [highlighted by NPG Nature Asia-Pacific]

 
2008
 1. Hyunsoo Yang, See-Hun Yang, and Stuart Parkin,
  "Crossover from Kondo assisted suppression to co-tunneling enhancement of tunneling magnetoresistance via ferromagnetic nanodots in MgO tunnel barriers
  Nano Letters, 8, 340 (2008)

2007
 1. Titus Leo, Christian Kaiser, Hyunsoo Yang, Stuart S. P. Parkin, Martin Sperlich, Gernot Guntherodt, and David J. Smith,
  "Sign of tunneling magnetoresistance in CrO2-based magnetic tunnel junctions
  Applied Physics Letters, 91, 252506 (2007)
   

 2. Stuart Parkin, Hyunsoo Yang, See-Hun Yang and Masamitsu Hayashi,
  "Magnetic tunnel junctions", 
  Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials, Wiley encyclopedia, 2007.
   

 3. Hyunsoo Yang, Alireza Khalili, Mark Wistey, and James S. Harris,
  "Evanescent coupled GaInNAsSb in-line fibre photodetectors
  IET Optoelectronics, 1, 175 (2007)
   

 4. Hyunsoo Yang, See-Hun Yang, Stuart Parkin, Titus Leo, and David Smith,
  "Optimized thickness of superconducting aluminum electrodes for measurement of spin polarization with MgO tunnel barriers
  Applied Physics Letters, 90, 202502 (2007)

2006
 1. Hyunsoo Yang, Vincenzo Lordi, and James S. Harris,
  "Photoluminescence and electroabsorption in GaNAs/GaAsSb heterojunctions
  Electronics Letters, 42, 52 (2006)

   

 2. Hyunsoo Yang, See-Hun Yang, Christian Kaiser, and Stuart Parkin,
  "Tunneling spin polarization measurements from ferromagnet/MgO tunnel junctions using NbN superconductor" 
  Applied Physics Letters, 88, 182501 (2006)

2005
 1. Christian Kaiser, Sebastiaan van Dijken, See-Hun Yang, Hyunsoo Yang, and Stuart S.P. Parkin,
  "
  Role of tunneling matrix elements in determining the magnitude of the tunneling spin polarization of 3d transition metal ferromagnetic alloys," 
  Physical Review Letters, 94, 247203 (2005)

bottom of page